ประเภทของการขยายพันธุ์พืช

ประเภทของการขยายพันธุ์พืช

พืชเศรษฐกิจของในชุนชน และประเทศไทย

          พืชเศรษฐกิจ คือ พืชที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต มีลักษณะเด่นทางการค้า สามารถนำไปบริโภคโดยเป็นอาหารที่ให้วิตามิน แร่ธาตุ และเป็นแหล่งพลังงานของมนุษย์และสัตว์ อีกทั้งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และประกอบเป็นอาชีพได้

          กลุ่มของพืชไร่ ได้แก่ ข้าว  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง  ยาสูบ  อ้อย  สับประรด

 

          กลุ่มพืชสวน ได้แก่ มะม่วง  ทุเรียน  มังคุด  ลำไย  มะพร้าวน้ำหอม กล้วยหอมทอง

          พืชประเภทไม้ดอก ไม้ประดับ ได้แก่ กล้วยไม้  ดอกหน้าวัว  ปาล์มประดับ  หมากต่าง ๆ

     

Line