เกี่ยวกับครูผู้สอน

ประวัติผู้รายงาน

ชื่อ-สกุล           นายณัฐวุฒิ นามสกุล ถาวรวงศ์

วันเกิด            20 กรกฎาคม พ.ศ.2522

ที่อยู่               6/3 หมู่ 2 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120

ตำแหน่ง          ..ครู..วิทยฐานะ..ครูชำนาญการ…

สถานที่ทำงาน   …โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม..

นายณัฐวุฒิ ถาวรวงษ์

ประวัติการศึกษา

สถานศึกษา ปี พ.ศ. ระดับ
โรงเรียนบางมูลนากราษฎร์อุทิศ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 2529-2531 ประถมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 2532-2534 ประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนวัดราชาธิวาส จังหวัดกรุงเทพฯ 2535-2537 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนวัดราชาธิวาส จังหวัดกรุงเทพฯ 2538-2540 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โปรแกรมวิทย์-คณิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 2541-2544 วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ประมง) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2549-2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ 2556-2557 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา

ประสบการณ์ปฏิงาน

ปี พ.ศ. การฝึกปฏิงาน และปฏิงาน สถานที่
2542 ฝึกปฏิบัติงานการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา
2543 ฝึกปฏิบัติงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2543 ฝึกปฏิบัติงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2545-2546 ลูกจ้างฟาร์มอนุบาลกุ้งขาว และกุ้งกุลาดำ อนันตกิจฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2546-2557 ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผลิต และจำหน่ายน้ำสาหร่ายสไปรูลินาพร้อมดื่ม ตราสไปรูลา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
2552-2556 ประกอบธุรกิจส่วนตัว จำหน่ายอะไหล่แต่งรถจักรยานยนต์ ร้านบี-วัน อะไหล่แต่ง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
2554 บรรจุรับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย เลขที่ตำแหน่ง 132328 และหัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
2556-2559 รับราชการครู ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 และหัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
2560-ปัจจุบัน รับราชการครู ตำแหน่งครู อันดับ คศ.2 และหัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 

รางวัล/ผลงาน

  1. รางวัลหรือผลงานที่เกิดกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ

1.1 รางวัลเหรียญทองการทำบายสีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

1.2 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทำกระทงทอง ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

1.3 รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

1.4 รางวัลเยาวชนคนดีศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ประจำปี 2556

1.5 รางวัลเยาวชนคนดีศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ประจำปี 2557

1.6 รางวัลเยาวชนตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก และเยาวชน ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

1.7 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจักสานงานไม่ไผ่ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

1.8 รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันจักสานงานไม่ไผ่ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

1.9 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจักสานงานไม่ไผ่ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

1.10 รางวัลเยาวชนคนดีศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ประจำปี 2560

  1. รางวัลหรือผลงานที่เกิดกับตนเอง

2.1 รางวัลครูดี ศรีท่าสองยาง สายผู้สอน ประจำปี 2557

2.2 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

2.3 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

2.4 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการทำกระทงทอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

2.5 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจักสานงานไม่ไผ่ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

2.6 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันจักสานงานไม่ไผ่ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

2.7 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจักสานงานไม่ไผ่ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

  1. รางวัลหรือผลงานที่สถานศึกษาได้รับ

3.1 สถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

3.3 โรงเรียนมาตรฐาน อย.น้อย ระดับดี

  1. การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน

4.1 วิทยากรร่วมการฝึกอบรมโครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด

4.2 วิทยากรร่วมอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่

4.3 กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

4.4 กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

4.5 กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

4.6 กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

4.7 กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

4.8 กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

Line