ใบงาน

ใบงาน เรื่อง การขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ

รายวิชาการผลิตพืช รหัสวิชา ง30221 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำสั่งให้นักเรียนเลือกวิธีที่จะใช้ขยายพันธุ์พืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจลงในช่องว่างอย่างเหมาะสม(10 คะแนน)

You must specify a text.

Line