วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

K – นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ขั้นตอนวิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์ได้

P – นักเรียนสามารถเพาะเมล็ดพันธุ์ พืชผักสวนครัว และไม้ยืนต้น

A – นักเรียนตระหนัก และมีเจตคติที่ดี ต่องานปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน

Line