ขั้นตอนการเพาะเมล็ด

ขั้นตอนการเพาะเมล็ด ใช้สื่อ VDO มัลติมีเดีย

ให้นักเรียนศึกษา vdo การเพาะเมล็ดแล้วทำกิจกรรมทีเสริมทักษะ

กิจกรรมที่เสริมทักษะ ให้นักเรียนจับคู่ ทำการเพาะเมล็ดพืชผักสวนครัว(เมล็ดถั่วฝักยาว)จำนวน 10 เมล็ด และเมล็ดไม้ยืนต้น 5 เมล็ด(10 คะแนน)

 

Line