แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การขยายพันธุ์พืช

เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเมล็ดรายวิชาการผลิตพืช รหัสวิชา ง30221 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนรวม 10 คะแนน ใช้เวลา 15 นาที

คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

You must specify a text.

Line