ใบงาน

ใบงาน เรื่อง การเพาะเมล็ดพันธุ์พืช

รายวิชาการผลิตพืช รหัสวิชา ง30221 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เป็นข้อดีของการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด และเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ไม่เป็นข้อดีของการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด(10 คะแนน)

You must specify a text.

Line