วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

K – นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการคัดเลือกกิ่งพันธุ์ ขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำได้

P – นักเรียนสามารถขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำ

A – นักเรียนตระหนัก และมีเจตคติที่ดี ต่องานปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน

Line