ใบงาน

ใบงาน เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำ

รายวิชาการผลิตพืช รหัสวิชา ง30221 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย หน้าชนิดของพืชที่สามารถขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำ  และเครื่องหมาย หน้าชนิดของพืชที่ไม่สามารถขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำ(20 คะแนน)

You must specify a text.

Line