วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งานสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การขยายพันธุ์พืช (ง30221)

ให้ศึกษาบทเรียนจากการอ่านเกี่ยวกับรายวิชา

โดยอ่านจากหัวข้อดังต่อไปนี้

เกี่ยวกับรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา
สาระมาตรฐานการเรียนรู้
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้
คุณภาพผู้เรียน

หลังจากนั้นให้ทำการศึกษาบทเรียนในหัวหน่วยการเรียนรู้ต่างๆต่อไปนี้

 

 

หน่วยที่ 1 ความหมาย และความสำคัญของการผลิตพืช
หน่วยที่ 2 การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ 2 การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเมล็ด
เรื่องที่ 3 การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำ
เรื่องที่ 4 การขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่ง
เรื่องที่ 5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
หน่วยที่ 3 การปลูกพืช
หน่วยที่ 4 การดูแลรักษาพืช และแปลงปลูกพืช
หน่วยที่ 5 การตลาด การเก็บเกี่ยว การรักษา และแปรรูปผลผลิต

โดยทำการเรียนจากหัวข้อบทเรียนดังต่อไปนี้

แบบทดสอบก่อนเรียนรู้
วัตถุประสงค์
หัวข้อบทเรียน
แบบประเมินกิจกรรมเสริมทักษะ
ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียนรู้

Line