วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

K – นักเรียนสามารถอธิบาย ขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่งได้

P – นักเรียนสามารถขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการตอนกิ่ง และทำการชำกิ่งตอได้

A – นักเรียนตระหนัก และมีเจตคติที่ดี ต่องานปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน

Line