การตอนกิ่ง

การตอนกิ่ง

หมายถึง วิธีการทำให้กิ่งพืชออกรากในขณะอยู่ติดกับต้นแม่ เมื่อกิ่งตอนนั้นออกรากดีแล้ว จึงตัดไปปลูกต่อไป การตอนกิ่งเป็นการตัดท่อลำเลียงอาหารของพืชส่วนท่อน้ำยังมีอยู่ตามปกติ จึงทำให้กิ่งที่ทำการตอนได้รับน้ำอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้กิ่งตอนสดอยู่เสมอจนกว่าจะออกราก

ขั้นตอนการการขยายพันธุ์พืชโดยตอนกิ่ง ใช้สื่อ VDO มัลติมีเดีย

กิจกรรมที่เสริมทักษะ ให้นักเรียนจับคู่ ทำการเตรียมถุงสำหรับตอนกิ่ง ทำการตอนกิ่งพันธุ์ไม้ยืนต้น(พืชสวน) จำนวน 5 กิ่ง(10 คะแนน)

Line