แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การขยายพันธุ์พืช
เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่ง
รายวิชาการผลิตพืช รหัสวิชา ง30221 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนรวม 10 คะแนน ใช้เวลา 15 นาที

คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

You must specify a text.

Line