ใบงาน

ใบงาน เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่ง

รายวิชาการผลิตพืช รหัสวิชา ง30221 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่ง จากข้อความด้านล่างที่กำหนดให้อย่างถูกต้อง(5 คะแนน)

ตอนที่ 2 ให้นักนักเรียนเติมคำว่าใช่หน้าข้อความที่กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการตอนกิ่ง และเติมคำว่าไม่ใช่หน้าข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตอนกิ่ง(5 คะแนน)

You must specify a text.

Line