วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

K – นักเรียนนักเรียนบอกประโยชน์ และอธิบายขั้นตอนวิธีการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้

P – นักเรียนสามารถใช้ทักษะการปฏิบัติงานกลุ่มในการสืบค้นข้อมูล และนำเสนอข้อมูล

A – นักเรียนตระหนัก และมีเจตคติที่ดี ต่อความสำคัญในปฏิบัติงานกลุ่ม

Line