ขั้นตอนการการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ขั้นตอนการการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ขั้นตอนการการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใช้สื่อ VDO มัลติมีเดีย จาก youtube

ใบงาน เรื่อง การขยายพันธุ์พืชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(10 คะแนน)

Line