ใบงาน

ใบงาน เรื่อง การขยายพันธุ์พืชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

รายวิชาการผลิตพืช รหัสวิชา ง30221 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกเติมตัวอักษร ลงในช่องว่างหน้าข้อความที่เป็นชื่อของพืช ว่าพืชแต่ละชนิดนิยมขยายพันธุ๋โดยวิธีการใด(10 คะแนน)

You must specify a text.

Line