แบบประเมินกิจกรรมเสริมทักษะ

แบบประเมินกิจกรรมเสริมทักษะ เรื่อง ขั้นตอนและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กิจกรรมที่เสริมทักษะ เรื่อง ขั้นตอนและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

          ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4-5 คน และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่ม เพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอน และประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องสมุด หรือทางสื่ออินเตอร์เน็ต โดยใช้เวลา 30 นาที อภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม แล้วหาข้อสรุปร่วมกัน เขียนข้อสรุปที่ได้ลงบนกระดาษชาร์ตที่ครูเตรียมให้ พร้อมทั้งเลือกตัวแทนกลุ่มเพื่อออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน(10 คะแนน)

5

ดาวน์โหลดเอกสาร

Line