แบบทดสอบวัดผล

แบบทดสอบวัดผล

รายวิชาการผลิตพืช รหัสวิชา ง30221 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนรวม 30 คะแนน ใช้เวลา 50 นาที

คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

You must specify a text.

Line