โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชาการผลิตพืช

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชาการผลิตพืช

ที่ หน่วยการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมง
1

 

หน่วยที่ 1 ความหมาย และความสำคัญของการผลิตพืช

– คำอธิบายราวิชา ผลการเรียนรู้ และการประเมินผล

– ความหมาย และความสำคัญของการผลิตพืช

– พืชเศรษฐกิจของในชุนชน และประเทศไทย

2

2

2

รวม   6

2 หน่วยที่ 2 การขยายพันธุ์พืช

– ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของขยายพันธุ์พืช

– การเพาะเมล็ด

– การปักชำ

– การตอนกิ่ง

– การติดตา ทาบกิ่ง

– การเสียบยอด

– การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

2

4

4

4

4

4

2

รวม   24

3 หน่วยที่ 3 การปลูกพืช

– การเลือก และการเตรียมสถานที่ปลูกพืช

– การปลูกต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเล็ด

– การปลูกกิ่งชำ

– การปลูกกิ่งตอน

– การปลูกพืชที่ได้จากการติดตา ทาบกิ่ง

– การปลูกพืชที่ได้จากการเสียบยอด

– การปลูกพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

4

2

4

4

4

4

2

รวม   24

4 หน่วยที่ 4 การดูแลรักษาพืช และแปลงปลูกพืช

– การดูแลรักษาพืช และแปลงปลูกพืช

– น้ำ และธาตุอาหารพืช

– ปุ๋ย และการให้ปุ๋ย

– ศัตรูพืช

2

4

4

4

รวม   14

5 หน่วยที่ 5 การตลาด การเก็บเกี่ยว การรักษา และแปรรูปผลผลิต

– วิธีการเก็บเกี่ยว และรักษาผลผลิต

– การแปรรูปผลผลิต

– การตลาด

4

2

2

รวม   8

 

Line