คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

30221  การผลิตพืช                                กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่  –             เวลา   80    ชั่วโมง       จำนวน    2 หน่วยกิต

————————————————————————————————————————-

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการผลิตพืช ปัจจัยของการผลิตพืช วิธีการการขยายพันธุ์พืช  สภาพแวดล้อม  สภาพดิน สภาพอากาศ  การปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาในเรือนเพาะชำและในพื้นที่เพาะปลูก

วิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก เลือก และใช้วัสดุปลูก  เลือกใช้วิธีการผลิตพืช และเลือกพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของพืช  ดูแลรักษา และประเมินผล   การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาด

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการผลิตพืชให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม และเวลาที่ต้องการ และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม ตระหนักในความสำคัญของการทำงานอย่างมีขั้นตอนและมีความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้

  1. เห็นความสำคัญของการผลิตพืช
  2. ศึกษาวิธี และปัจจัยในการผลิตพืช
  3. สามารถเลือกวิธีผลิตพืชได้อย่างเหมาะสม
  4. ปฏิบัติดูแลรักษาป้องกันโรคและแมลงแบบปลอดสารพิษได้
  5. สามารถแปรรูปเพื่อดำเนินการทางการตลาดได้

โครงสร้างรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
รายวิชาการผลิตพืช รหัสวิชา  ง30221 
จำนวน  2.0  หน่วยกิต  จำนวนเวลา  80  ชั่วโมง

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

 

สาระสำคัญ/

ความคิดรวบยอด

เวลา  (ชั่วโมง) น้ำหนัก  คะแนน
1 ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการผลิตพืช ข้อที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการผลิตพืช และพืชเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 6 5
2 การขยายพันธุ์พืช  ข้อที่ 2 และ 3 การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ เลือกวิธีการขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับชนิดของพืช 20 20
3

 

การปลูกพืช

 

ข้อ 3 และ 4 การเลือก และการเตรียมพื้นที่ปลูก การปลูกพืชที่ได้จากการขยายพันธุ์พืช 28

 

 

10
4 การดูแลรักษาพืช และแปลงปลูกพืช

 

ข้อ 4 การดูแลรักษาในเรือนเพาะชำ และในพื้นที่เพาะปลูก การป้องกันโรค และแมลงศัตรูพืช 14 15
5 การตลาด การเก็บเกี่ยว การรักษา และแปรรูปผลผลิต ข้อ 5 การเก็บเกี่ยว รักษา และแปรรูปผลผลิต 8 10
รวมระหว่างภาค 76 60
กลางภาค 2 20
ปลายภาค 2 20
รวม 80 100

 

Line