วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

K – นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจความหมาย ความสำคัญ และประเภทของขยายพันธุ์พืช

P – นักเรียนสามารถใช้ทักษะการปฏิบัติงานกลุ่มในการสืบค้นข้อมูล และนำเสนอข้อมูล

A – นักเรียนตระหนัก และมีเจตคติที่ดี ต่อความสำคัญในปฏิบัติงานกลุ่ม

กิจกรรมเสริมทักษะ เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของขยายพันธุ์พืช

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4-5 คน และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่ม เพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของการผลิตพืช ในห้องสมุด หรือทางสื่ออินเตอร์เน็ต โดยใช้เวลา 30 นาที อภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม แล้วหาข้อสรุปร่วมกัน เขียนข้อสรุปที่ได้ลงบนกระดาษชาร์ตที่ครูเตรียมให้ พร้อมทั้งเลือกตัวแทนกลุ่มเพื่อออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน(10 คะแนน)

Line